A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

DOBRODOŠLI!

Domov arrow Šolska svetovalna služba
Šolska svetovalna služba PDF Natisni E-pošta
Prispeval: Administrator   
petek, 24. oktober 2008


Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v šoli deluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni. Na podlagi svojega strokovnega znanja se preko svetovalnega odnosa vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno- izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli (učenci, učitelji, vodstvom šole in starši) in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. Temeljne funkcije svetovalne službe so svetovanje, posvetovanje in koordinacija. V šoli se na svoj posebni način preko svetovalnega odnosa vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude.

S svetovalno službo se prvič otrok sreča ob vstopu v osnovno šolo in ostane njegov sopotnik do konca osnovnošolskega izobraževanja, ko je pred njim odločitev o nadaljevanju šolanja. Šolska svetovalna služba je na tej poti spremljevalec, ki poskuša pristopiti, ko nastanejo težave, zmanjka moči, se zazdi, da se vse rešitve izmikajo.

Šolska svetovalna služba se enakovredno vključuje v delovanje šole pri razreševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj. Povezuje se z ustanovami, v katerih nudijo usposobljeni strokovnjaki staršem in otrokom poglobljeno pomoč.

Naloge šolske svetovalne službe so:

  • vpis otrok v šolo,
  • svetovalno delo z učenci (učne težave, individualna in skupinska pomoč, dodatna strokovna pomoč, obravnava učencev s specifičnimi primanjkljaji na področju jezika oz. obravnava učencev z govorno-jezikovnimi motnjami, vzgojna problematika, socialne težave),
  • delo z nadarjenimi je opredeljeno s konceptom, ki ga je predpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport,
  • poklicna orientacija,
  • sodelovanje z učitelji, učenci, starši in zunanjimi strokovnimi institucijami,
  • organizacija in izvedba nekaterih roditeljskih sestankov ter predavanj,
  • svetovalno in posvetovalno delo s starši in učitelji,
  • sodelovanje pri pripravi vzgojnega načrta,
  • izvajanje in pomoč pri drugih oblikah dela (projekti, dnevi dejavnosti).

 

 

 
Joomla Templates by Joomlashack